KLAUZULA INFORMACYJNA – KLIENCI

AGL- Architekci sp. z o.o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informuję, iż:

1) Administratorem danych osobowych Państwa jako klientów AGL-Architekci sp. z o.o. jest:

AGL- Architekci sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, ul. Ostródzka 53, NIP: 5242375328.

2) przetwarzamy wyłącznie dane, które zostały przez Państwa udostępnione w drodze dobrowolnej zgody w wyniku kontaktu z naszym biurem lub dane otrzymane od współpracujących z nami firm, którym Państwo udostępnili te dane w celu skorzystania z usług projektowych.

W szczególności przetwarzamy następujące dane osobowe: Imię, nazwisko, telefon kontaktowy, adres e-mail, adres nieruchomości, której dotyczą usługi projektowe, a w przypadku zawarcia z nami umowy, dodatkowo numer PESEL, numer dowodu osobistego lub numer NIP w odniesieniu do Klientów-przedsiębiorców.

3) nie przetwarzamy żadnych danych o szczególnym charakterze (tzw. „danych wrażliwych”);

4) dane osobowe przetwarzane będą:

a) w celu realizacji usługi projektowej w zakresie sporządzania projektów, sprawowania nadzorów, odpowiedzi na pytania zgodnie z Państwa dyspozycją;

b) w celu marketingu usług własnych i kontaktu z Państwem

5) Odbiorcami Państwa danych mogą być: urzędy państwowe np. Urząd Dzielnicy, Starostwo Powiatowe itp, oraz firmy i osoby z którymi współpracujemy np. firmy wykonujące projekty branżowe.

6) podstawą przetwarzania jest zawarta umowa, dobrowolna zgoda oraz uzasadniony interes prawny administratora w odniesieniu do powierzania danych współpracującym przedsiębiorcom w celu realizacji Państwa zlecenia jak również w celu marketingu usług własnych.

7) przekazane przez Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wykonania umowy oraz dodatkowo przez okres wynikający z przepisów o przedawnieniu roszczeń – w celu ewentualnej ochrony prawnej administratora. Nie później niż rok po upływie tego okresu dane osobowe zostaną trwale usunięte z systemów informatycznych a dane papierowe – trwale zniszczone;

8) posiadacie Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych w trakcie trwania umowy może uniemożliwić nam realizację niektórych z uprawnień wynikających z treści zawartej umowy. Dyspozycja taka nie będzie również skuteczna wobec danych niezbędnych do wykonania umowy lub danych, które zobowiązani jesteśmy przetwarzać zgodnie z obowiązującymi przepisami;

9) macie Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) gdy uznacie Państwo, iż przetwarzanie podanych przez Państwa danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.(RODO);

10) podanie przez Państwa danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy. Konsekwencją niepodania danych osobowych lub wycofania zgody na ich przetwarzanie przez nas będzie brak możliwości świadczenia usług projektowych.

11) ani my, ani żaden podmiot, któremu zostaną powierzone podane przez Państwa dane osobowe nie stosuje profilowania w rozumieniu RODO ani nie podejmuje zautomatyzowanych decyzji opartych na profilowaniu;

12) wszystkie posiadane dane zabezpieczamy przed niepowołanym dostępem osób trzecich. W stosunku do plików komputerowych używamy metod kryptograficznych lub haseł dostępu. Dostęp do aplikacji zawierającej dane osobowe posiadają tylko uprawnione osoby i tylko w niezbędnym zakresie zaś dokumenty w postaci papierowej przechowywane są w miejscach, fizycznie zabezpieczonych przed dostępem nieupoważnionych osób trzecich. W niektórych sytuacjach stosujemy także pseudonimizację danych.